تبلیغات
مقاله - نظریه ی شخصیت آیزنک

نظریه ی شخصیت آیزنک

سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 09:53 ق.ظ   نویسنده : رضا      


—آیزنک در بحثهای خود پیرامون شخصیت دو مسئله ی کلی را مطرح میکند .یکی از این مسائل جنبه ی توصیفی شخصیت است که از دیرباز در روانشناسی مطرح بوده . مسئله ی دیگر بررسی عوامل سببی است که در جریان آن میکوشد علل زیرساز اختلافهای شخصیت افراد را تجزیه و تحلیل کند .
—جنبه های توصیفی شخصیت :
—شکل یک نتیجه ی پژوهشهای بسیاری است که آیزنک و همکارانش در زمینه ی خصوصیات روانی انجام داده اند . در دایره ی کوچک ، چهار مزاج مشهور جای دارند . دو مزاج سودائی و صفراوی در برابر دو مزاج بلغمی و دموی قرار دارند . بدین معنی که دوتای اول هیجانهای شدیدی دارند و نسبتا ناپایدار و روان رنجورند ، در حالیکه شدت هیجانها در دوتای دوم کمتر است و در سلوک و رفتار ثبات بیشتری دارند .
—مردمان صفراوی و دموی خصوصیات مشترکی دارند که میتوان آنها را با اصطلاح «برون گرایی » توصیف کرد . در حالیکه مالیخولیائیها و بلغمی ها «درون گرا » هستند . ما میتوانیم این کیفیات را بر طبق دو اصل مقوله ای و بعدی ، طبقه بندی کنیم . بر طبق سیستم نوعی ما میتوانیم مردم را در یکی از چهار بخش مالیخولیائی ، صفراوی ، بلغمی و دموی جای دهیم . در اینجا هیچ حالت بینابینی مثل دموی ـ بلغمی وجود ندارد . راه دیگر این است که برای شخص ، روی دو پیوستار یا محور ، جایی منظور شود ؛ آنگاه با اشاره به جایگاهی که در این الگوی دو بعدی دارد او را توصیف کرد . 
—شکل یک – نمودار طبقه بندی نوعی و بعدی
—توصیف چهار مزاج:
—دموی مزاج: دموی مزاج آدم بی خیال و پرامید و آرزویی است ؛ وقتی دست به کاری می زند آن رادارای اهمیت فوق العاده ای می داند ؛ آنقدر خوش قلب است که به مردم کمک کند ؛ بسیار مردم آمیز است ؛ راضی و خوشنود است ؛ هیچ چیزی را جدی نمی گیرد ؛ ممکن است نادم بشود اما پشیمانی خود را زود فراموش می کند ؛ از کار کردن به سادگی احساس خستگی می کند .
—سودایی مزاج: هرچیزی را که به آنان مربوط شود دارای نهایت اهمیت می شمارند . در هر جایی علت و سببی برای نگران شدن می جویند . در هر موقعیتی مشکلات و سختی ها را می بینند . در این افراد ، ارتباط با دیگران موجب نگرانی و بدبینی و اندیشناکی آنان می شود . به همین جهت در شادمانی بر روی آنان بسته است .
—صفراوی:آتشین مزاج است ، زود برانگیخته می شود ؛ تند کار است ولی پشتکار ندارد ؛ سرگرم کار است اما علاقه ای به آن ندارد ؛ بیشتر دلش می خواهد دستور بدهد ؛ عاشق این است که نزد دیگران از او تعریف و تمجید شود . بسیار خودشیفته است و به خود می بالد . خسیس است ؛ مؤدب است . خوشیهای صفراوی مزاج کمتر از دیگران است ، چون بیشتر از دیگران برای خود مخالف می تراشد .
—بلغمی مزاج : بلغمی به معنای فقدان هیجان است ، شخص به سهولت یا به سرعت به هیجان نمی آید اما وضع هیجانی او استمرار دارد ؛ اعمالش نه از روی غریزه بلکه برخاسته از اصول است ؛ با مردم عادلانه رفتار می کند و معمولا در حالی که به ظاهر تسلیم دیگران می شود ، با پای فشردن بر آمالش ، پیش می رود .
—اسم صفتهای موجود در دایره ی خارجی شکل یک نتیجه شمار چشم گیری پژوهش تجربی است . آیزنک با نتایج حاصل از این پژوهشها ، تحلیلهای آماری پیچیده ، تحلیلهای همبستگی ، تحلیل مؤلفه های اصلی ، تحلیلهای عامل را صورت داد تا بتواند ابعاد اصلی شخصیت را بدست آورد . این کوششها منجر به پیدایی دو محور نیرومند شد : درون گرایی ـ برون گرایی و دیگری نااستواری هیجانی در برابر بهنجاری .
—برونگرایی ـ درونگرایی بعدی است که دامنه ای بین دو حد انتهایی دارد و در وسطهای این دامنه افرادی قرار دارند که نه برونگرا هستند نه درونگرا ؛ از داده های تجربی هم چنین بر می آیدکه بیشتر مردم در همین منطقه ی بینابین قرار دارند .
—نمونه ی بارز برونگرایی کسی است که مردم آمیز است ، از مهمانی خوشش می آید ، دوستان بسیار دارد ، به سخن گفتن با دیگران نیاز دارد ، مشتاق تحریک و هیجان است و بطور کلی فردی تکانشی است . تغییر و دگرگونی را دوست دارد ؛ تمایل به پرخاشگری دارد و زود از کوره در می رود ، احساسهایش را در اختیار ندارد و آدم چندان باثباتی نیست .
—از سوی دیگر نمونه ی بارز درونگرایی فردی کم حرف و به نحوی گوشه گیر است ، آدم توداری است ؛ به دور اندیشی تمایل دارد ؛ به احساسهای آنی اعتماد نمی کند ؛ تحریک و هیجان را دوست ندارد ؛ زندگی منظم و با قاعده را دوست دارد ؛ به احساسهایش کاملا مسلط است و زود از کوره در نمی رود . با ثبات و تا حدودی بدبین است و برای معیارهای اخلاقی ارزش فراوان قائل است .
—این دو دسته از نظر سطح پایه ی انگیختگی مغزی با یکدیگر فرق می کنند . برون گراها به خاطر پایین بودن سطح انگیختگیشان به تحریک نیاز دارند و به طور فعال آن را می جویند .
—درون گراها به خاطر بالا بودن سطح پایه ، از برانگیختگی اجتناب می کنند . در نتیجه به تحریک حسی واکنش شدیدتری نشان می دهند . به علاوه آنها آستانه ی درد  پایین تری دارند .
—روان رنجور خویی :
—آیزنک پیشنهاد می کند که روان رنجورخویی عمدتا ارثی است که در ویژگی های رفتاری و زیستی آشکار می شود . آنها در قسمتهای مغز که شاخه ی سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار را کنترل می کند فعالیت بیشتری را نشان می دهند . در اینگونه افراد ، دستگاه سمپاتیک حتی به استرسهای ملایم واکنش اضافی نشان می دهد که نتیجه ی آن پر حساسیتی مزمن است .
—به نظر آیزنک ، این تفاوتها در واکنش پذیری زیستی در بعد روان رنجورخویی ، فطری هستند ؛ یعنی مردم به صورت ژنتیکی ، یا به روان رنجورخویی و یا به پایداری هیجانی متمایل هستند .
—نمودار 2 – صفات تیپ روان رنجورخویی
—روان پریش خویی :
—شواهد ارائه شده توسط آیزنک ، مؤلفه ی ژنتیکی عمده ای را پیشنهاد می کند . مردها عموماَ نمره ی بالاتری اززنان در روانپریش خویی می گیرند که شاید به هورمونهای مردانه مربوط باشد . او همچنین حدس زد ، افرادی که نمره ی زیادی در هر سه بعد می گیرند ممکن است به نشان دادن رفتار جنایی تمایل داشته باشند ، ولی حمایت تجربی ناچیزی را برای این نظر ارائه داد .
—نمودار 3 – صفات تیپ روان پریش خویی
—عوامل سببی :
—در اینجا آیزنک می کوشد تا به کمک تجزیه و تحلیل عوامل ارثی و محیطی علل زیرساز اختلافهای بین فردی را تا حد ممکن بررسی کرده ، به نتایج مثبتی نائل شود . در این راه از یافته های « نوروفیزیولوژیکی » بیوشیمی ، قوانین توارث و سایر علوم پایه کمک گرفته است .
—برای توجیه روابط میان «ژنوتیپها » و «فنوتیپها » در رشد شخصیت او توازن میان « تحریک ـ وقفه » به عنوان بخش سرشتی شخصیت یا سنخ ارثی فرض کرده و عقیده دارد که این جنبه ی سرشتی طبق قانون مندل به ارث برده می شود . این ساخت ارثی را می توان از طریق بررسی پدیده هایی مانند شرطی شدن ، پیشرفت حاصل از استراحت ، هوشیاری ، خاطره و . . . به قالب پدیده های آزمایشی قابل مشاهده درآورد .
—جاندار که مجهز به سنخ ارثی ویژه ای است با محیط خاصی مواجه است . این تعامل به سنخ پدیداری برون گرایی و درون گرایی و صفات نخستین می انجامد :  . pb = pc +eصفات نخستین را که مؤلفه های برون گرایی و درون گرایی هستند می توان یک رشته عادت به شمار آورد . پس از آن ، به سطح بالاتری می رسیم
—نظریه ی بازداری :
—آیزنک فرض کرد خاستگاه تفاوتهای فردی در بعد درون گرایی /برون گرایی در کرتکس مغزی دستگاه عصبی مرکزی واقع است . او ادعا میکند  که برون گراها فرآیندهای بازداری نسبتا قوی و تحریک پذیری ضعیفی دارند . به علاوه ، دستگاههای عصبی آنان قوی بوده به این معنا که آنها ظرفیت بالایی برای پذیرش تحریک دارند . پس مغز افراد برون گرا آهسته تر و ضعیف تر به محرکات واکنش نشان می دهد که باعث تمایل به تحریک حسی قوی می شود .
—درون گراها فرآیندهای تحریکی قوی دارند . دستگاه عصبی آنان ضعیف بوده ، ظرفیت کمی برای تحمل تحریک دارند . به طور ارثی از نظر کرتکس برانگیخته تر هستند ، مغزهایی دارند که سریعتر و قویتر به محرکات واکنش نشان می دهند و تحمل کمی برای تحریک دارند .
—نظریه ی بازداری ، ما را به یکسری از پیش بینی های رفتاری هدایت می کند که غالبا به طور تجربی تایید شده اند . برای مثال برون گراها ، به موسیقی با صدای بلند ، رنگهای روشن مشتاق ترند . برای استفاده از الکل و کشیدن سیگار مناسب ترند
—اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا :
—آیزنک دریافت که تحمل درد در برون گراها خیلی بیشتر است و احتمالا این قدرت تحمل به دلیل دستگاههای عصبی قوی آنان در بازداری تحریک دردناک بوده است .
—محرومیت حسی در شرایط آزمایش محرومیت حسی ، آزمودنی به تنهایی در اتاقی قرار می گیرد .چشمها و گوشهایش بسته میشود تا تحریک بینایی یا شنوایی به او وارد نشود . دستهایش در پوششی قرار داده می شود تا چیزی را حس نکند . و تا پایان آزمایش مدتها به همین وضعیت تنها می ماند . انتظار میرود درونگراها محرومیت حسی را بسیار بهتر از برونگراها تحمل کنند ، زیرا آنان ناچیزترین تحریکهای باقیمانده را دریافت می کنند حال آنکه برونگراها بر اثر فعالیتهای بازداشتی که در دستگاه عصبی مرکزی آنان روی میدهد مقدار ناچیزی از تحریکهای خفیف باقیمانده را دریافت می کنند . به علاوه برونگراها تحت تاثیر پدیده ی محرک خواهی قرار دارند . اما این خواسته در درونگراها کمتر است .
—پیشرفت حاصل از درد برآورد مستقیمی از مقدار بازداری است که در دوره ی پیش از استراحت انباشته شده است . پس انتظار میرود که در برونگراها هم مقدار بیشتری بازداری انباشته شود و هم از بین برود و نتیجتا پیشرفت پس از استراحت در آن بیشتر باشد .
—از طریق استراحتهای نابخواستی که بر اثر نیروهای بازداشتی صورت می گیرد ، میتوان میزان بازداری را درافراد برآورد کرد . پس میتوان از میزان بالای استراحت در برونگراها به وجود بازداری بیشتر دراین افراد دست یافت.
—همچنین آزمونهای دیداری مثل ردحسی تصویری ، اثرهای پوششی و ردحسی مارپیچ نشان داده که در برونگراها نسبت به درونگراها بازداری بیشتری دیده می شود .
—مورد دیگری که آیزنک مطرح کرد ، بازداری واکنشی در درون گرایی و برون گرایی بود . ما میدانیم تکرار هر عمل ایجاد بازداری واکنشی می کند و خستگی عصبی در نقطه ای که فرد نمی تواند پاسخ طولانی تر دهد ، ایجاد می شود . آیزنک مدعی است که برون گراها برای بازداری واکنشی از درون گراها مستعدتر هستند و در فعالیت داده شده برای زودتر خسته شدن آمادگی دارند .
—نظریه ی برانگیختگی :
—آیزنک ، تفاوتهای رفتاری درون گراها و برون گراها را تا حدودی بر اساس تفاوتهای متنوع در سیستم فعال ساز شبکه ای صعود کننده (aras) می داند . تحریک aras باعث افزایش هوشیاری و تحریک پذیری کرتکس می شود . ارتباط بین aras  و کرتکس به صورت دوسویه است : aras  می تواند کرتکس را فعال سازد و در عوض کرتکس می تواند بر aras  تاثیر گذاشته ، باعث افزایش برانگیختگی یا بازداری آن شود .
—در نظر آیزنک ، درونگراها به طور ذاتی نسبت به برون گراها سطوح بالاتری از برانگیختگی را دارا هستند ؛ در نتیجه آنها احتمالا نسبت به تحریک حساس ترند . پس هر سطحی از تحریک به علت بالا بودن قابلیت برانگیختگی کرتکس درونگراها افزایش می یابد .
—آیزنک در رابطه با شرایط محرومیت حسی و تحمل درد به همان نتایج در نظریه ی بازداری دست یافت . به علاوه او استدلال می کند که برون گراها نسبت به درون گراها وقتی تکالیف طولانی را انجام می دهند ، بازداری واکنشی را سریعتر و در سطح بزرگتر ایجاد می کنند . که این وقفه های استراحت را ایجاد می کند . این افراد در تکالیفی که نیازمند هوشیاری است ، زودتر از درونگراها خسته می شوند و برای ایجاد خطا مستعدتر هستند .
—برانگیختگی و روان رنجوری :
—آیزنک ، محل روان رنجورخویی را مغز احشایی یا دستگاه کناری می داند که در ایجاد هیجان پذیری ، تاثیر گذار است . فعالیت در مغز احشایی باعث برانگیختگی کرتکسی و دستگاه خودمختار می شود ، به علاوه فعالیت در مغز احشایی باعث برانگیختگی  شاخه ی سمپاتیک می شود که افراد را برای حمله و گریز آماده می کند . افرادی که روان رنجورخویی بالایی دارند ، فعالیت مغز احشایی بالایی دارند ، و واکنشی تر هستند .
—هورمونها و روان پریش خویی :
—آیزنک طی بررسی هایش دریافت که مردان نسبت به زنان نمره ی خیلی بالاتری را در روان پریش خویی بدست می آورند که با جنایت کاری و جامعه ستیزی بیشتر مردان مرتبط است .
— اینکه زنان آمادگی کمتری برای اسکیزوفرنی نسبت به مردان دارند آیزنک را به ارتباط بین روان پریش خویی و مذکر بودن ، رهنمون می شود . به ویژه مذکر بودن ، ارتباط نزدیکی با ترشح آندروژن دارد . نمرات بالا در p  کلیدی بر توضیح زیست شناختی است .
—تحول شخصیت :
—از نظر آیزنک ، افراد با زمینه ی ذاتی ویژه ای زاده می شوند تا با روشهای خاصی به محیط پاسخ دهند اما این زمینه ها می توانند توسط بعضی از خواسته های اجتماعی تغییر داده شوند . بنابراین محیط و ژنها برای ایجاد رفتار با همدیگر در تعامل هستند ، با این وجود ، عوامل زیست شناختی نقش قوی تری را بازی می کنند .
—نقش وراثت :       به نظر آیزنک ، صفات و ابعاد به طور عمده توسط وراثت تعیین می شوند ، هر چند که شواهد پژوهشی تا امروزه مؤلفه ی ژنتیکی نیرومندتری را برای ابعاد برون گرایی و روان رنجورخویی نشان می دهد . آیزنک تاثیرات محیطی بر شخصیت ، چون تعاملهای خانوادگی در مدت کودکی را نادیده نمی گیرد ، بلکه او مدعی است که آثار آنها محدود هستند .
—پژوهش آیزنک عمدتا بر مقایسه ی دوقلوهای یک تخمکی و دوتخمکی تمرکز داشته است . بررسیها نشان داده اند که دوقلوهای یک تخمکی بسیار بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی از نظر شخصیت شبیه هستند ، حتی زمانی که دوقلوها توسط والدین مختلف پرورش یافته بودند و در طول مدت سالهای کودکیشان در معرض محیطهای متفاوتی قرار داشتند . بررسی های فرزندخوانده ها نشان می دهد که شخصیت آنها شباهت بیشتری به شخصیت والدین واقعیشان دارد تا والدین اکتسابیشان ، حتی زمانی که این کودکان تماسی با والدین واقعی خود نداشتند .
—سه بعد شخصیت آیزنک همواره در ملتها و فرهنگهای گوناگون یافت شده اند . بررسی های انجام شده از نقش تعیین کننده ی عوامل ژنتیکی در مقابل عوامل محیطی در تعیین این ابعاد شخصیت حمایت می کنند . وجود سه بعد شخصیت یکسان در این کشورهای متفاوت ، شواهد بیشتری برای اهمیت عوامل ارثی در شکل دهی شخصیت است . 
—اجتماعی شدن :
—اجتماعی شدن همان فرآیندی است که جامعه به کمک آن ، الگوهای رفتاری ضروری برای ادامه حیات را در کودکان و نوجوانان به وجود می آورد . به نظر آیزنک ، رفتار اجتماعی به عنوان مجموعه ی کلی از پاسخهای شرطی شده ی فرد است . افراد رفتارهایی را که به آنها کمک کرده تا به خواسته های خود برسند یاد می گیرند  رفتارهایی که به تنبیه آنها منجر می شود ، اجتناب می کنند . بنابراین افراد از طریق شرطی شدن یاد می گیرند از انجام رفتارهایی که جامعه آنها را مضر می داند ، دست بردارد .
—حال چون عامل اصلی فراگیری آداب اجتماعی و اجتماعی شدن ، شرطی شدن است ، پس باید انتظار داشت کسانی که نتوانسته اند آنها را فرا گیرند ، یعنی بزهکاران جوان و مجرمین و جامعه ستیزان ، رویهمرفته افرادی برون گرا باشند چون به دشواری شرطی می شوند .
—آیزنک فرض می کند که درون گراها قوانین را سریعتر و مؤثرتر از برون گراها یاد می گیرند . او معتقد است این یافته ها یافته ی ژنتیکی دارد . درون گراها نسبت به برون گراها برانگیختگی کرتکسی بسیار بالایی دارند که باعث تسهیل یادگیری می شود . به این دلیل یادگیری قوانین اجتماعی برای برون گراها مشکل است ، آنها کمتر اجتماعی می شوند .
—این در حالی است که درون گراها در سنین اولیه یاد می گیرند که به طور مناسب رفتار کنند . در عوض یادگیری رفتار مناسب و عبرت گیری از بسیاری رفتارها در برون گراها با تنبیه همراه است . ولی اگر فرآیند یادگیری آنها خوب انجام شده باشد بالاخره رفتارهای مناسب را یاد می گیرند .
—به علت ضعف قابلیت شرطی شدن ، برون گراها بازداری کمتری را در رفتار ضداجتماعی تجربه می کنند . بنابراین جنایتکارها به برون گرایی تمایل دارند . برون گرایی در ترکیب با روان رنجور خویی توسعه و گسترش جنایتکاری را تسهیل می کند ، زیرا روان رنجورها افراد نسبتا مضطربی هستند و اضطراب پاسخدهی به رفتار ضد اجتماعی را تشویق می کند .
—روان پریش خویی و میزان هوش با رفتار ضداجتماعی و جنایی نیز ارتباط دارد . جنایتکاران به نمره های هوشی پایین گرایش دارند .
—با اینهمه بیشترین تاکید آیزنک بر این نکته است که تحول شخصیت به میزان پاسخدهی فرد به اجتماعی شدن مربوط است . او دیدگاه افرادی را که استدلال می کنند در صورت مهم بودن وراثت ، تغییر و اصلاح رفتار غیر ممکن است ، رد می کند . جبر ژنتیکی از تمایلاتی است که باعث می شود یک شخص به طریق خاصی رفتار کند ، اما این تمایلات در موقع پاسخدهی می توانند توسط تاثیرات محیطی تغییر داده شوند

منبع:http://moshaverehboys.blogfa.com

آزمونی برای کودکان بیش فعال

نقش موسیقی در سلامت جسم و روان

تفاوت مردان و زنان


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
دوشنبه 28 مرداد 1398 03:41 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.

They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They're
well developed, with incredible arms including a chest that
sticks out about this sweater. We're standing in front of one another preaching about
our lives, what we wish money, what we're looking for on another person. He starts telling
me that she has been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say
He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for grounds right.
But let me know, you wouldn't reject me, could you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he said as I receive nearer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone discussion the things they want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially when it comes to making new things in the sack ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you only did. To be
honest, it really is a huge turn on.
یکشنبه 20 مرداد 1398 08:39 ب.ظ
cheers a lot this website is definitely elegant as well as everyday
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:42 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back,
glasses for his face, hazel eyes and the most amazing
lips I've seen. He's well built, with incredible arms as well as a
chest that sticks out with this sweater. We're standing right in front of each other talking about our everyday life,
what we want money for hard times, what we're trying to find on another
person. He starts saying that he's been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never
reject you ', I only say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for grounds right.
But tell me, utilize reject me, might you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at this time?' he explained as I receive closer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I enjoy the way you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘What can you enjoy in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone that knows what they have to want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new stuff, especially in regards to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And Everyone loves girls that are direct, who cut through the chase, like you simply did. To become
honest, it really is a huge turn on.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:30 ب.ظ
If some one wants expert view on the topic of blogging afterward i advise him/her
to pay a visit this blog, Keep up the good job.
دوشنبه 31 تیر 1398 08:33 ق.ظ
خدمة سامسونج نعتبر خبراء سامسونج الاوائل فى مصر و
افضل خدمة تبحث عنها عندما یواجهك
مشكلة فى شاشات سامسونج .حیث اننا
نقدمالاصلاحبالكامل فى منزلك ولا
یتم نقل المكانس نهائیا من بیتك هذا
بجانباننانمتلك طاقم عمل من مهندسینمدربین على الاصلاحالفورى لجمیع
مشاكل افران سامسونج الشاشات و
استبدال جمیع قطع الغیار التالفةبأخرى جیدةهذا بجانب تمیزهم
بالمهارة العالیة و التى تمكنهم الاصلاحفورا منزل العمیل و الخبرة
التى تصل الى الى سنواتطویلة لا تقل عن 24 عاممتواصلة فى تصلیح غسالات سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة ثلاجات سامسونج فى المنزل و كل ما علیك هو الاتصال بنا على مراكز صیانة میكروویف سامسونج
فى مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن
نكون الاحسن فى مجال عملنا و الاسرع فى التعامل
معك و نوفر لك الصیانة الممیزة فى كل مودیلات غسالات سامسونج
یکشنبه 30 تیر 1398 01:55 ق.ظ
thanks a lot lots this amazing site is actually formal along with relaxed
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:09 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the most recent results Look for a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?

Discrete apartments? Create a quick search by region
جمعه 21 تیر 1398 01:26 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa to book by city, various rooms lofts and villas.
Be thankful for the pictures and data that they have to supply you.

The website is a center for everyone the ads inside field, bachelorette party?
Have fun with a buddy who leaves Israel? Regardless
of the the explanation it's important to rent a villa
for a future event or simply just a bunch recreation ideal for any age.
The site is also the centre of rooms through the hour, which is already another subject, for lovers
who are searhing for an expensive room equipped for discreet entertainment which
has a spouse or lover. Regardless of you are looking for, the
0LOFT website produces a find you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
سه شنبه 18 تیر 1398 02:44 ب.ظ
This article is truly a good one it helps new net people,
who are wishing for blogging.
سه شنبه 18 تیر 1398 07:04 ق.ظ
After looking at a number of the articles on your site,
I seriously appreciate your technique of writing a blog.
I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the
near future. Take a look at my web site as well and tell me what you think.
دوشنبه 17 تیر 1398 02:24 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most wonderful
lips I've seen. He's well made, with incredible
arms plus a chest that stands apart for this sweater.
We're standing right in front of one another talking about
how we live, what we wish for future years, what we're searching for on another person. He starts saying that he has been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.
But let me know, make use of reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right now?' he said as I buy much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know whatever they want. A person that won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new stuff, especially when it comes to making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut from the chase, like you recently did. Being
honest, it really is a huge turn on.
یکشنبه 16 تیر 1398 08:53 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire up to date results Choose a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
یکشنبه 16 تیر 1398 05:53 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are quality, with incredible arms and a chest that shines
about this sweater. We're standing before of each other speaking about people, what we'd like for future years, what we're looking for on another
person. He starts telling me that bigger been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for good
reason right. But identify, utilize reject me, do you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he stated as I recieve much better him and kiss him.

‘Next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What do you like ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone discussion what we want. Someone that won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping a new challenge, especially on the subject of making interesting things in bed ', I intimate ‘And I love girls who are direct, who cut from the chase, like you may did. Being
honest, this is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 10:14 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel
eyes and the prettiest lips I've seen. He could be well developed, with
incredible arms plus a chest that is unique with this sweater.
We're standing in the front of one another referring to how we live, what we would like into the future, what we're
in search of on another person. He starts telling me that bigger been rejected many
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for an excuse
right. But let me know, utilize reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he was quoted saying as I get far better him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my heel bone within his leg, massaging it slowly. ‘What do you want ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you will never know what you want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut with the chase, like you only did. Being
honest, that is a huge turn on.
جمعه 7 تیر 1398 06:08 ق.ظ
Greetings I am soo thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else,
Anyhow I am here noww and would just like to saay thanks a lot for a tremendous post and a all round entertaining blog (I alwo love the theme/design), I don't hafe time
to read it all at the moment but I have book-marked iit and
also included your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read more, Please do keep up the excellent
job.
یکشنبه 2 تیر 1398 05:56 ب.ظ
"We should build to another crescendo, cheri," he said.
"And we could have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust,
along with the soft skin of his hard cock
against my sex was having its intended effect. I used to be feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and Needed him to thrust into
me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back approximately my
clit.

I'd been aching to obtain him inside, and I could truthfully tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the impression of my wet pussy lips about
the head of his cock was getting excessive for
of us.

"Enable the finale begin," he explained, and he slid the end of his cock inside me.Both of us gasped when he held his cock there for the moment.

I contracted my pussy to get him further inside, and hubby threw his head back with
the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock
inside me, and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me, but Needed it inside me.

I rolled sideways and rested my leg against
his shoulder, anf the husband plunged his cock completely in.
شنبه 1 تیر 1398 03:06 ب.ظ
Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to inform her.
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:00 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. They're handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be well developed, with incredible arms as well
as a chest that stands out on this sweater. We're standing before of one another speaking about our lives, what we wish for future years, what we're looking for on another person.
He starts saying that bigger been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for reasons right.
But analyze, you wouldn't reject me, could you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he explained as I recieve much better him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I'm keen on how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my your back heel within his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you will never know the things they want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not scared of trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying something mroe challenging, especially with regards to making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut through the chase, like you just did. To become
honest, what a huge turn on.'
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:18 ب.ظ
When I initially commented I seem to have clicked on the
-Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4
emails with the same comment. There has to be a
way you are able to remove me from that service? Kudos!
شنبه 18 خرداد 1398 02:27 ق.ظ
I have visited your website several times, and found it to be
very informative
پنجشنبه 16 خرداد 1398 10:26 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region,
find during first minutes a villa for rent by city, a range of rooms lofts and
villas. Be astounded by the wonderful pictures and knowledge
that the site has to offer you you. The website is a center for everyone the
ads while in the field, bachelorette party?
Have fun with an associate who leaves Israel?

No matter what the key reason why it's important to rent a villa for a forthcoming event
or perhaps a group recreation suited to any age. The website is also
the center of rooms because of the hour,
which is definitely another subject, for lovers who are looking for a luxurious room equipped for
discreet entertainment by using a spouse or lover. It doesn't matter
what you are looking for, the 0LOFT website creates a try
to find you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
پنجشنبه 16 خرداد 1398 04:00 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find
in a few minutes a villa for rental by city, various
سه شنبه 14 خرداد 1398 02:10 ب.ظ
It's really a nicce and useful piece of information. I am gkad
that you just shared this useful info with us. Please
keep us informed like this. Thanks for sharing.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 06:05 ق.ظ
Hello There. I discovered your weblog the
use of msn. That is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
Thank you for the post. I will definitely return.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 12:18 ب.ظ
I know this site offers quality depending posts and extra information, is there any other site
which gives these kinds of data in quality?
چهارشنبه 8 خرداد 1398 07:18 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded
this onto a co-worker who was conducting a little homework on this.
And he actually bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to
discuss this matter here on your web site.
سه شنبه 7 خرداد 1398 05:47 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first minutes a villa for rental by city, many different rooms
lofts and villas. Be afraid of the wonderful pictures and information that the site has
to make available you. The site is a center for everybody the ads
inside field, bachelorette party? Play with a pal who leaves Israel?
It doesn't matter what the rationale you have to rent
a villa for a potential event or perhaps a team recreation suited
to any age. The site is also the biggest market of
rooms by the hour, which has already been another subject, for lovers
who are searching for an expensive room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.
No matter what you are looking for, the 0LOFT website creates a try to
find you to identify rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
یکشنبه 5 خرداد 1398 04:19 ب.ظ
I am not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this info for my mission.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 07:59 ق.ظ
cheers a great deal this amazing site can be elegant and
also casual
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 01:54 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your site to come back in the future. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • رضا (176)